Polityka Prywatności

1.

Postanowienia ogólne

Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie ochrony danych osobowych związane z przetwarzanie danych przez Cognosco w oparciu o przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 

 

2.

Dane osobowe

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cognosco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-349), ul. Baśniowa 3 (dalej jako „Cognosco”), który posiada stronę internetową pod adresem: https://cognosco.com.pl (dalej jako „Strona”).
 2. Cognosco może przetwarzać dane osobowe:
   1. w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie działań niezbędnych do zawarcia oraz wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także udzielonej przez kandydata zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   2. w celu przesyłania treści marketingowych na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   3. w celach kontaktowych oraz przedstawienia oferty na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Cognosco (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   4. w celu zawarcia oraz wykonania umów na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Cognosco (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie działań niezbędnych do zawarcia oraz wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w tym do wykonania umów z respondentami;
   5. w celach analityki internetowej na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Cognosco (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przejawiającego się w optymalizacji oraz podnoszeniu jakości korzystania ze strony

3.

Przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji

 1. W przypadku rekrutacji na stanowisko w którym planuje się zatrudnienie na podstawie umowy o pracę dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym za działania potwierdzające jej udzielenie będziemy uznawać przesłanie nam dokumentów aplikacyjnych.
 2. W przypadku rekrutacji na stanowisko, w którym planuje się zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych lub nawiązanie współpracy biznesowej (B2B) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy dokonywanych z inicjatywy kandydata (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. W przypadku wyrażenia zgody na rekrutację w przyszłych procesach rekrutacyjnych przetwarzanie danych następować będzie na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania tej zgody bez wpływu na ważność wcześniejszego przetwarzania danych.
 4. Państwa dane osobowe mogą być nam przekazane przez Strona pracuj.pl, agencję rekrutacyjne lub przez osobę polecająca Państwa do pracy. Zawsze jednak przekazanie tych danych odbywa się na Państwa wyraźną prośbę (aplikacja na ofertę, przekazanie CV lub wyrażenie stosownej zgody).
 5. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do zawarcia umowy, w tym przeprowadzenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przyszłe procesy rekrutacyjne dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez rok  od momentu złożenia aplikacji.

4.

Przetwarzanie danych osobowych w celach kontaktowych

 1. Podanie danych w celach kontaktowych oraz odpowiedzi na zadane pytanie w tym przedstawienia oferty jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi przesłanie odpowiedzi na zadane pytanie.
 2. Oprócz samodzielnego przekazania nam danych w celu kontaktowym, możemy również pozyskać dane w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail w celu nawiązania przez nas kontaktu.
 3. Źródłami, z których mogą pochodzić dane osobowe  o których mowa powyżej są strony internetowe Państwa pracodawców lub firm, sieci społecznościowe w tym LinkedIn oraz Goldenline oraz nasi partnerzy biznesowi.
 4. Podane dane w tym celu nie będą udostępniane innym podmiotom.
 5. Przekazane w tym celu dane będą przetwarzane przez okres roku od zadania pytania.

 

5.

Przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania treści marketingowych

 1. W przypadku wyrażenia zgody marketingowej na udostępniony adres e-mail będą przesyłane informacje o charakterze marketingowym w tym newsletter Cognosco.
 2. Newsletter może zawierać informacje o charakterze informacji handlowych, a także informacje o najnowszych produktach i usługach oraz aktualnościach Cognosco.
 3. Podanie danych osobowych w celu przesyłania treści marketingowych na podany adres e-mail jest dobrowolne, jednak niepodanie ich uniemożliwi przesyłanie treści marketingowych.
 4. Podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom.
 5. Przekazane dane w celu przesyłania treści marketingowych będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji celu w jakim zostały zebrane dane.
 6. Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez kliknięcie w służący do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych link („Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości”) znajdujący się w stopce każdej wiadomości e-mail lub wysyłając taką informacje na adres emali: odo@cognosco.com.pl
 7. Cognosco uznaje skorzystanie z tego przycisku za wycofanie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

6.

Przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia oraz wykonania umów

 1. Dane osobowe osób reprezentujących Strony, będą one przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umów handlowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Cognosco (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przejawiającego się w zawieraniu umów zgodnie z zasadami reprezentacji. Dane będą przetwarzane również na tej podstawie w celu wykonania umowy, a także obrony przed ewentualnymi roszczeniami strony przeciwnej związanych z zawartymi umowami.
 2. Jeżeli umowa zawarta jest z osobą fizyczną prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub jest osoba fizyczną (np. naszym respondentem ankiet) dane osobowe będą  przetwarzane w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie ich może skutkować niemożnością zawarcia umowy.
 4. Cognosco informuje, że dane będą przetwarzane przez okres wykonania umów, z tym zastrzeżeniem, że okres ten może zostać wydłużony o okres przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Okres ten będzie liczony od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umów.
 5. Dane osobowe w tym celu mogą być ujawniane naszym partnerom wspierających nas w procesie przeprowadzania ankiet, późniejszej ich analizy oraz przygotowania na ich podstawie raportów. Cognosco posiada z partnerami odpowiednie umów, które regulują dostęp tych podmiotów do danych osobowych.

7.

Przetwarzanie danych osobowych w celu analityki internetowej

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych w tych celach określa polityka cookies.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Cognosco korzysta z Google Analytics, narzędzia do tworzenia statystyk, ich analizy oraz optymalizacji strony internetowej, dostarczonego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Narzędzie to zbiera dane za pomocą plików cookies. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informacje o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. Administratorem zebranych w ten sposób danych jest Google LLC. W celu zapoznania się z zasadami korzystania z plików cookie przez administratora zewnętrznego należy zapoznać się z politykami prywatności Google. Google LLC również przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
 4. Przekazane dane będą przetwarzane w celu analityki przez 18 miesięcy od daty ostatniej wizyty na Stronie;

8.

Prawa przysługujące osobom fizycznym

 1. Osobom, których dane przetwarzane są w powyższych celach przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  1. prawo do wycofania udzielonej zgody, gdy podstawą przetwarzania jest przez nas udzielona zgoda;
  2. prawo dostępu do danych osobowych;
  3. prawo żądania sprostowania danych osobowych;
  4. prawo żądania usunięcia danych osobowych;
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  6. prawo do przenoszenia danych osobowych, gdy podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda lub zawarta umowa, a przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  7. prawo wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych, gdy podstawa przetwarzania tych danych przez nas jest prawnie uzasadniony interes Cognosco.
  8. prawo wniesienia skargi do organu – osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku przetwarzania danych w celu analityki internetowej na podstawie identyfikatorów internetowych prawa od b-g mogą być realizowane przez osoby, których dane dotyczą na zasadach określonych przez Google LLC (polityce prywatności Google).

 

 

9.

Dodatkowe informacje

 1. W razie pytań lub wątpliwości ws. sposobów i zasad przetwarzania, a także realizacji swoich praw prosimy o kontakt na skrzynkę mailową: odo@cognosco.com.pl
  .

10.

Zabezpieczenia

 1. W szczególności, za pomocą szyfrowania Cognosco zapewnia zabezpieczenie integralności i poufności danych osobowych przekazywanych przez Internet.

11.

Inni odbiorcy danych

 1. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom poza upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz tylko na ich uzasadniony wniosek. Dane mogą być ujawniane firmom wsparcia informatycznego oraz firmie hostingowej (home.pl ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, funkcjonującego pod adresem www.home.pl.)

Możliwość komentowania została wyłączona.